Υδατικά διαλύματα αλάτων. Μια απλή εφαρμογή


Ποσότητα μάζας Μ =10,7 g χλωριούχου αμμωνίου (ΝΗ4Cl) διαλύονται στο νερό οπότε σχηματίζεται διάλυμα συνολικού όγκου V = 1L. Nα υπολογίσετε:
Α. Το pH του διαλύματος που σχηματίζεται.
Β. Τον βαθμό ιοντισμού του οξέος ΝΗ4+ στο διάλυμα.
Γ. Τις συγκεντρώσεις όλων των σωματιδίων του διαλύματος.
Δίνονται: για την ΝΗ3: Κb = 2∙10-5 , για το νερό KW = 10-14 καθώς και  οι σχετικές ατομικές μάζες ArΝ = 14, ArH = 1 και ΑrCl = 35,5.