Ισορροπία δύο υγρών διαφορετικής πυκνότητας που δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους

Ο ανοικτός σωλήνας σχήματος U του διπλανού σχήματος περιέχει δύο υγρές ουσίες Α και Β οι οποίες βρίσκονται σε στατική ισορροπία. Από την μέτρηση προκύπτει ότι L = 16,28cm και x = 3,72 cm. Nα υπολογίσετε:
Α) Την πυκνότητα της ουσίας Β ρΒ.
Β) Την πίεση του σημείου Κ όπως παριστάνεται στο διπλανό σχήμα.

Δίνονται: ρΑ = 900 Κg/m3 , g = 10 m/s2 και 1Atm = 105 Pa.